Dịch Vụ

Khả năng hiệu chuẩn

1. LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: LỰC – ĐỘ CỨNG

FIELD OF CALIBRATION: FORCE – HARDNESS

2. LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: ÁP SUẤT

FIELD OF CALIBRATION: PRESSURE

3. LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: TẦN SỐ - THỜI GIAN

FIELD OF CALIBRATION: FREQUENCY & TIME

4. LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: NHIỆT ĐỘ

FIELD OF CALIBRATION: TEMPERATURE

5. LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: HÓA LÝ  

FIELD OF CALIBRATION: PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS

6. LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: ĐỘ DÀI – GÓC

FIELD OF CALIBRATION: LENGTH – ANGLE

7. LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: ÂM THANH

FIELD OF CALIBRATION: SOUND

8. LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: KHỐI LƯỢNG

FIELD OF CALIBRATION: MASS

9. LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

FIELD OF CALIBRATION:ELECTROMAGNETIC FIELDS

10. LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG

FIELD OF CALIBRATION: VOLUME - FLOW

11. LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: QUANG HỌC - BỨC XẠ

FIELD OF CALIBRATION: OPTICS - RADIATION

 

NGOÀI CÁC LĨNH VỰC NÊU TRÊN QUANG LẠC CÒN KHẢ NĂNG THỰC HIỆN HIỆU CHUẨN CÁC THIẾT BỊ TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC THÔNG QUA THẦU PHỤ

IN ADDITION TO THE ABOVE-MENTIONED SECTORS, QUANG LAC ALSO HAS THE ABILITY TO CALIBRATE OF EQUIPMENT IN OTHER FIELDS THROUGH SUBCONTRACT

LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: LỰC – ĐỘ CỨNG

FIELD OF CALIBRATION: FORCE – HARDNESS

 

Phương tiện đo lực:

 • Máy kéo – nén vạn năng đến 5000  kg

 • Máy thử nén đến 10000 kg

 • Máy thử kéo đến 5000  kg

 • Máy thử kéo đến 5000  kg

 • Cờ lê lực

 • Lực kế

 • ............................

LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: KHỐI LƯỢNG

FIELD OF CALIBRATION: MASS

Phương tiện đo khối lượng:

 • Cân cấp chính xác I
 • Cân kỹ thuật (cấp chính xác II)
 • Cân điện tử (cấp chính xác III)
 • Cân lò xo (cấp chính xác IIII)
 • Quả cân chuẩn F1
 • Quả cân chuẩn F2
 • Quả cân chuẩn M1
 • Các tải thử móc treo và đế bằng có giá trị danh định, độ chính xác hoặc độ không đảm bảo đo
 • ...........................................

LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: ÁP SUẤT 
FIELD OF CALIBRATION: PRESURE

 

Phương tiện đo áp suất:

 • Áp kế kiểu lò xo và hiện số

 • Máy thử độ bục

 • ....................................

LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: ĐỘ DÀI - GÓC

FIELD OF CALIBRATION: LENGTH – ANGLE